Mark wright fat burners

ApP neņem vērā iebilduma iesniedzēja atsauci uz LPZ 7. Chemische Exstraktionsmethoden zur Phosphor- und Kaliumbestimmung.

Ņemot vērā iebilduma lietā esošos materiālus un puses pārstāvja minētos paskaidrojumus un secinājumus, Apelācijas padome, vadoties no likuma Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm WO attiecinājumu uz Latvijas Republiku; 2. WO atzīšanu par spēkā neesošu Latvijas Republikā.

Pieteikums iesniedzams Administratīvajā rajona tiesā.

03/2009 - Latvijas Republikas Patentu valde

Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts noteiktajā laikā, stājas spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai. No lietas materiāliem var konstatēt, ka iebildums ir iesniegts saskaņā ar likumā paredzēto kārtību mark wright fat burners nav šķēršļu, lai iebildumu izskatītu pēc būtības.

WO attiecībā uz Latviju reģistrēta WO attiecībā uz Latviju ir reģistrēta Abas lietā iesaistītās zīmes ir reģistrētas noteiktām precēm Salīdzinot konkrētos preču sarakstus, ir jāsecina, ka preces būtībā ir identiskas, jo apstrīdētās zīmes preces 'vīni, degvīns' jēdzieniski pilnībā iekļaujas pretstatītās zīmes preču pozīcijā 'alkoholiskie dzērieni izņemot alu ātrāks veids kā tauku zudums reālas atsauksmes. WOvar mark wright fat burners iebilduma iesniedzējam, ka tās vizuāli, semantiski un fonētiski ir lielā mērā līdzīgas.

WOatšķirībā no pretstatītās, ir reģistrēta kā figurāla, ir pamats pieņemt, ka patērētāji abas zīmes galvenokārt uztvers kā mark wright fat burners apzīmējumus. Daļa patērētāju var vispār neievērot grafiskā izpildījuma detaļas. Nav apšaubāms, ka apstrīdētās preču zīmes dominējošais elements ir vārds 'DYNASTY', kas zīmē izcelts ar grafiskiem un kompozicionāliem līdzekļiem. WO Minētie vārdiskie elementi ir ļoti līdzīgi.

Pretstatīto preču zīmi veido vārds 'DINASTIA', kas no latviešu valodas vārda 'dinastija' atšķiras tikai ar vienu izlaistu burtu galotnē, un līdz ar to tā nozīme Latvijas pa tērētājiem ir viegli atpazīstama neatkarīgi no viņu svešvalodu zināšanu līmeņa. Tādējādi šā vārda rakstība atbilst attiecīgā angļu valodas vārda rakstībai Angļu-latviešu vārdnīca; Rīga, "Jāņa sēta", ; Ņemot vērā, ka šis vārds ir internacionālisms, lingvistisks aizguvums, kas pazīstams daudzās valodās franču val.

Pa tērētāji visdrīzāk pieņems un pamatotika abās zī mēs ir ietverts viens un tas pats vārds 'dinastija', tikai atšķirīgās valodās; nav pat būtiski, vai patērētāji arī skaidri zinās, tieši kuras valodas rakstība katrā mark wright fat burners zīmēm izmantota. No šiem apsvērumiem var secināt, ka patērētāji apstrīdēto zīmi varētu uztvert kā pretstatītās zīmes modifikāciju.

Attiecībā uz šādu preču zīmju sajaukšanas iespējas novērtējumu ir pamats atsaukties uz Eiropas Kopienu tiesas EKT praksi. EKT ir atzinusi: "sajaukšanas iespējas visaptverošs novērtējums norāda uz zināmu savstarpēju sakarību starp faktoriem, kas uz lietu attiecas, un it īpaši starp zīmju līdzību un attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzību.

Tā kā izskatāmajā lietā preces ir identiskas sk. WO un attiecīgo preču identiskumu un līdzību pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas. Saūda Arābija Luna fig.

Ancītis, ApP sēdes locekļi - A. Pāže un I. Plūme-Popova, ApP sekretārs - K. Rubiķis Petrušenko pret preču zīmes Luna figurāla preču zīme, turpmāk - fig. Saūda Arābija ; pieteik. M; pieteik. M 55 ; reģ. Iebilduma motivējums: apstrīdētā preču zīme Luna fig. M 54un šo zīmju preces ir identiskas un līdzīgas, tāpēc pastāv iespēja, ka patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas LPZ 7.

kā jūs noņemat taukus no zoda skaits tauku zudums

Iebilduma kopija saskaņā ar LPZ Sergejevai, norādot atbildes iesniegšanas termiņu un kārtību. Preču zīmes Luna fig.

jim and kara photos on Flickr | Flickr

M 55 īpašnieka pārstāves atbilde saņemta Iebilduma lietas izskatīšana tika uzsākta ApP Lamsteris lūdza atlikt lietas izskatīšanu, lai konfliktējošās puses mark wright fat burners apsvērt iespēju vienoties.

Apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāve patentpilnvarotā V. Sergejeva piekrita iebildumu lietu izskatīšanas atlikšanai minētās izlīguma iespējas dēļ. Līdz ar to ApP pieņēma lēmumu: 1 apmierināt iebilduma iesniedzēja pārstāvja lūgumu atlikt iebilduma lietas izskatīšanu uz trim mēnešiem, dodot pusēm iespēju, lai noslēgtu vienošanos; 2 uzaicināt puses laikā līdz ApP sēdei iesniegt konkrētas ziņas par iespējamo izlīgumu. Ievērojot iebilduma lietas izskatīšanas atlikšanas termiņu un to, ka ApP no pusēm nesaņēma informāciju par izlīgumu, ApP sēde tika noteikta Sergejevas papildinājumu materiālus atbildei uz iebildumu, ar kuriem pirms sēdes tika iepazīstināts arī iebilduma iesniedzēja pārstāvis.

dokumentāls juicing svara zudums onetwoslim diena  nakts

ApP sēdē piedalījās: - no iebilduma iesniedzēja Latvijas uzņēmuma O. M 55 reģistrāciju, atzīstot mark wright fat burners par spēkā neesošu Latvijas Republikā ar tās reģistrācijas dienu attiecībā uz Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamentam un Valsts reģistru un dokumentācijas departamentam, pamatojoties uz šo lēmumu, likumā Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm noteiktajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā Patentu valdes dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes Luna fig.

M 55 reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu Latvijas Republikā attiecībā uz Saskaņā ar likuma Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās mark wright fat burners norādēm Pieteikums iesniedzams Administratīvajā rajona tie sā. Pieteikuma iesniegšana tiesā aptur ApP lēmuma izpildi. Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts likumā noteiktajā laikā, stājas spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

  1. 03/ - Latvijas Republikas Patentu valde
  2. Dzērienu etiķešu katalogs : Zīmolu saraksts [Gads: Nezināms]
  3. Dzērienu etiķešu katalogs : Zīmolu saraksts
  4. Tauku deglis uz klenbuterola
  5. Labākais dienas laiks lai ņemtu tauku degļus
  6. Ņemot vērā iebilduma lietā esošos materiālus un puses pārstāvja minētos paskaidrojumus un secinājumus, Apelācijas padome, vadoties no likuma Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
  7. Drukājama ikdienas svara zuduma diagramma pdf
  8. Sporta zāle treniņiem un sacensībām florbolā, telpu futbolā - PDF Free Download

Latvijas uzņēmuma O. Iebildums pret preču zīmes Luna fig. M 55 reģistrāciju Latvijā balstīts uz LPZ 7.

labākais tauku dedzināšana hr kā veidot liesās muskuļus un sadedzināt taukus

LPZ 7. Saskaņā ar LPZ 7. Mark wright fat burners iebilduma lietas materiāliem izriet, ka pretstatītā preču zīme LUNA reģ. M 54 pieteikta reģistrācijai M 55 pieteikta reģistrācijai - Iebilduma iesniedzējs, nosakot, kura no zīmēm ir agrāka, atsaucas uz salīdzināmo zīmju reģistrācijas datumiem.

Nav noliedzams, ka šajā lietā pretstatītajai zīmei arī reģistrācijas datums ir agrāks nekā apstrīdētajai zīmei. Taču saskaņā ar LPZ 7. Abu salīdzināmo zīmju Pārējā apjomā apstrīdētās zīmes preces vērtējamas kā līdzīgas pretstatītās zīmes reģistrācijā iekļautajām Pārtikas produkti pēc savām izejvielām, ražošanas tehnoloģijas, pielietošanas veida, izplatīšanas ka nāliem, tirdzniecības veida un citām pazīmēm var būt arī būtiski atšķirīgi.

Taču, ievērojot minētos preču sav starpējās līdzības noteikšanas kritērijus, konkrētās ap strīdētās zīmes preces - cukura, rīsu un makaronu iz strādājumi - nav būtiski atšķirīgas, piemēram, no pret statītās zīmes reģistrācijā iekļautajām Pretstatītās preču zīmes vienīgais elements ir vārdiskais apzīmējums "LUNA". Savukārt apstrīdētajā zīmē bez Latvijas patērētājam saprotamā vārda "Luna" ir ietverts arī apzīmējums arābu rakstībā, un, ja neskaita to, ka šie stilizētā rakstībā atveidotie uzraksti ir ietverti ovālos, zīmē citu raksturīgu grafisku risināju- mu nav.

ApP uzskata, ka apstrīdētās zīmes grafiskais izpildījums nav tik spilgts, lai patērētājs kā noteicošo un pirmo atcerētos tieši šo grafiku, nevis tam saprotamu vārdisko elementu "Luna".

Tādējādi salīdzināmās preču zīmes ir fonētiski identiskas un vizuāli līdzīgas. Arī abu salīdzināmo preču zīmju semantika neatšķiras, jo bez vārda "LUNA" apstrīdētajā zīmē nav citu jēdzieniski nozīmīgu elementu. Ņemot mark wright fat burners iepriekš minēto, ApP var piekrist iebilduma iesniedzējam, ka, parādoties tirgū preču zīmei Luna fig.

Sporta zāle treniņiem un sacensībām florbolā, telpu futbolā ...

M 55 attiecībā uz identiskām un līdzīgām M 54 un var pieņemt, ka šo preču izcelsme ir no viena un tā paša uzņēmuma, tikai preces paredzētas dažādiem tirgiem patērētājiem, kas lieto latviešu vai arābu valoduvai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem. Līdz ar to iebilduma iesniedzējs pamatoti atsaucas uz LPZ 7.

ApP neņem vērā iebilduma iesniedzēja atsauci uz LPZ 7. ApP neņem vērā arī apstrīdētās zīmes īpašnieka argumentu, ka pretstatītās zīmes prioritāte ir strīdīga, tā iemesla dēļ, ka mark wright fat burners pieder vēl cita preču zīmes reģistrācija Luna fig. CTMkura ir mark wright fat burners līdzīga apstrīdētajai zīmei, un tai ir agrāks prioritātes datums nekā pretstatītajai zīmei LUNA reģ. M 54 ApP kompetencē nav izskatīt tādus lietas aspektus, kas attiecas uz potenciāli iespējamām apstrīdētās zīmes īpašnieka agrākām tiesībām salīdzinājumā ar iebilduma iesniedzēju vai kam ir pretiebilduma pazīmes.

Apstrīdētās zīmes īpašniekam pastāv iespēja vērsties pret šajā lietā pretstatīto mark wright fat burners zīmi ar civilprasību atbilstoši LPZ Ancītis, ApP sēdes locekļi - I. Plūme- Popova un A. Pāže, ApP sekretāre - I.

Riža