100 masas zudums bļodas pdf

Minētajai informācijai jābūt neatdalāmai un stingri iešūtai audumā. Informācija tekstilizstrādājumu marķējumā 2. Šo noteikumu 2. Ja ekspertīzē konstatēts, ka marķējumā sniegtā informācija neatbilst attiecīgajās analīzēs noteiktajam tekstilšķiedru sastāvam, izdevumus par analīzes veikšanu sedz ražotājs vai pirmais preces ievedējs Latvijā, ja preces ražotājs atrodas ārpus Latvijas. Kopējā masa, ko ņem vērā, aprēķinot šo noteikumu

Maize — Vikipēdija

Vispārīgie jautājumi 100 masas zudums bļodas pdf. Noteikumos lietoti šādi termini: 2. Noteikumi attiecas uz šādiem tekstilizstrādājumiem, kas tiek realizēti vai ir paredzēti realizēšanai Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī: 3.

100 masas zudums bļodas pdf noteiktās prasības nepiemēro tekstilizstrādājumiem, kuri: 4.

Tekstilizstrādājumus marķē vai etiķetē vienmēr, kad tos laiž tirgū ražošanai vai komerciālos nolūkos. Marķējumu vai etiķeti var aizstāt vai papildināt ar tirdzniecības pavaddokumentiem šādos gadījumos: 5.

skaņas svara zudums

Informācija tekstilizstrādājumu marķējumā 2. Vispārīgās prasības tekstilizstrādājumu marķējumam 6. Nosaukumi, apraksti un dati par tekstilizstrādājuma tekstilšķiedru sastāvu ir skaidri norādīti attiecīgajos tirdzniecības pavaddokumentos. Līgumos, rēķinos un faktūrās nedrīkst lietot saīsinājumus, izņemot mehanizētās apstrādes šifru, ja tas ir paskaidrots tajā pašā dokumentā. Ja tekstilizstrādājums ir 100 masas zudums bļodas pdf pārdošanai patērētājiem: 7.

Minētajai informācijai jābūt neatdalāmai un stingri iešūtai audumā. Informāciju par tekstilšķiedru sastāvu tekstilizstrādājuma marķējumā nodala no cita veida informācijas, izņemot preču zīmi vai komersanta firmu, kas var atrasties tieši pirms vai aiz norādes par tekstil­izstrādājuma tekstilšķiedru sastāvu.

Ja pārdošanai patērētājiem paredzētā tekstilizstrādājuma marķējumā norādītajā preču zīmē vai komersanta firmā ir kāds no šo noteikumu 1.

Marķējumā sniegtā informācija par Latvijā ražoto tekstilizstrādājumu tekstilšķiedru sastāvu ir valsts valodā. Ievestajiem tekstilizstrādājumiem, kuru marķējumā sniegtā informācija ir svešvalodā, pievieno attiecīgās informācijas tulkojumu valsts valodā. Ja tiek pārdotas nelielas šūšanas, lāpīšanas vai izšūšanas diegu vienības piemēram, spoles, tinumi, šķeteres, kamoliinformācijas tulkojums valsts valodā nepieciešams tikai kopējam marķējumam uz ārējā iepakojuma vai tirdzniecības vietā.

sejas novājēšanu uzacis

Tekstilšķiedru sastāva norādīšana tekstilizstrādājumu marķējumā Tekstilizstrādājumu marķējumā tekstilšķiedru sastāva norādīšanai lieto šo noteikumu 1. Šo noteikumu 1.

Navigācijas izvēlne

Šo noteikumu Ja tekstilizstrādājums paredzēts pārdošanai patērētājiem, šo noteikumu Minētais nosacījums attiecas arī uz šķiedrām, kuras saskaņā ar šo noteikumu Analīzēs pieļāvumus aprēķina atsevišķi.

Kopējā masa, ko ņem vērā, aprēķinot šo noteikumu Izņēmuma gadījumos, ja tas nepieciešams ražošanas procesā un ja izstrādājuma atbilstība ir pārbaudīta saskaņā ar šo noteikumu Par šādiem gadījumiem nepieciešams informēt Eiropas Komisiju. Minētās tekstilšķiedras marķējumā nav jānorāda. Ja tekstilizstrādājums sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, kuriem ir atšķirīgs tekstilšķiedru sastāvs, marķējumā norāda katra komponenta tekstilšķiedru sastāvu.

svara zudums uzņēmums sodīts

Ja diviem vai vairākiem tekstiliz­strādājuma komponentiem ir vienāds tekstilšķiedru sastāvs un tie parasti veido vienu veselu priekšmetu, tiem nepieciešams tikai viens marķējums.

Korsešizstrādājumiem tekstilšķiedru sastāvu marķējumā norāda visam izstrādājumam kopumā vai atsevišķi šādām izstrādājuma sastāvdaļām: Atsevišķām korsešizstrādājuma sastāvdaļām tekstilšķiedru sastāvu marķējumā norāda tā, lai patērētājs varētu skaidri saprast, uz kuru izstrādājuma sastāvdaļu informācija attiecas.

Satura rādītājs

Izkodinātiem tekstilizstrādājumiem tekstilšķiedru sastāvu marķējumā norāda izstrādājumam kopumā, kā arī var norādīt atsevišķi pamatnes drānai un izkodinājuma raksta daļām, minot attiecīgo sastāvdaļu nosaukumus. Izšūtiem tekstilizstrādājumiem tekstilšķiedru sastāvu marķējumā norāda tekstilizstrādājumam kopumā un to var norādīt atsevišķi pamatnes drānai un izšuvuma diegiem, norādot attiecīgo daļu nosaukumus.

Stiegrotajiem pavedieniem, kas sastāv no atšķirīgu tekstilšķiedru serdeņa un tinuma un tiek piedāvātas pārdošanai patērētājam šādā veidā, tekstilšķiedru sastāvu marķējumā norāda izstrādājumam kopumā vai atsevišķi serdenim un tinumam, minot attiecīgo sastāvdaļu nosaukumus.

dabas veselības kompānija izdilis pupu tauku dedzināšana kafija

Samta un plīša tekstilizstrādājumiem vai tekstilizstrādājumiem, kas līdzīgi samtam vai plīšam, tekstilšķiedru sastāvu marķējumā norāda tekstilizstrādājumam kopumā. Ja tekstilizstrādājuma pamatnei un lietojumvirsmai ir atšķirīgs tekstilšķiedru sastāvs, to var norādīt atsevišķi katrai sastāvdaļai, minot attiecīgo sastāvdaļu nosaukumus.

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos lietoti šādi termini: 2.

Grīdas pārklājiem un paklājiem, kuriem ir atšķirīgs pamatnes un lietojumvirsmas tekstilšķiedru sastāvs, tekstilšķiedru sastāvu marķējumā var norādīt tikai lietojumvirsmai, minot attiecīgo sastāvdaļu nosaukumus.

Šo noteikumu 2. Šo noteikumu 3. Tekstilizstrādājumiem, kuri tiek pārdoti metros, tekstilšķiedru sastāvu norāda atgriezumam vai rullim baķim. Nosakot tekstilšķiedru procentuālo sastāvu, neņem vērā šādas tekstilizstrādājuma sastāvdaļas: Minētās vielas tekstilizstrādājumos nedrīkst būt tādā daudzumā, ka varētu maldināt patērētāju.

Tekstildrānu apakšslāņu materiāli, kas kalpo par pamatni lietojumvirsmai, īpaši segās un divslāņu drānās, arī samta vai plīša drānās un tiem līdzīgos izstrādājumos, nav uzskatāmi par savrupu paoderējumu, kurš jāatdala.

Pēc šo noteikumu Dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes Lai noteiktu tekstilizstrādājuma sastāva atbilstību marķējumā norādītajai informācijai, veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes, izmantojot tekstilšķiedru divkomponentu un trīskomponetu maisījumu kvantitatīvās analīžu metodes saskaņā ar šo noteikumu 5. Ja attiecīgā veida dažādšķiedru maisījuma kvantitatīvajai analīzei Eiropas Savienībā nav ieviesta vienota metode, to analizē, izmantojot jebkuru zinātniski pamatotu metodi, un testēšanas pārskatā norāda iegūto rezultātu un lietotās metodes precizitātes pakāpi.

30 dienu svara zudums izaicinājums idejas

Testēšanas paraugu atlasei, lai noteiktu tekstilizstrādājumu šķiedru sastāvu, izmanto šo noteikumu 9. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt tekstilizstrādājumu paraugus un nodrošināt ekspertīzi, lai pārbaudītu tekstilizstrādājuma sastāva atbilstību marķējumā norādītajai informācijai saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām tekstilizstrādājuma sastāva pārbaudēs izmantotajām analīžu metodēm.

Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu… - Latvijas Vēstnesis

Ja ekspertīzē konstatēts, ka marķējumā sniegtā informācija neatbilst attiecīgajās analīzēs noteiktajam tekstilšķiedru sastāvam, izdevumus par analīzes veikšanu sedz ražotājs vai pirmais preces ievedējs Latvijā, ja preces ražotājs atrodas ārpus Latvijas.

Latvijā aizliegts izplatīt tekstiliz­strādājumus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām. Noslēguma jautājumi Atzīt par spēku zaudējušiem: Ministru kabineta